Home » Cele

Cele

Chcemy być aktywni przy ważnych decyzjach transportowych dla naszego regionu dotyczących:
 •    Budowy autostrad i dróg
 •    Perspektywy budowy szybkiej kolei
 •    Budowy III ramy Poznania i obwodnicy Poznania
 •    Perspektywy połączenia dworca PKP z lotniskiem Ławica
 •    Rewitalizacji linii kolejowych i utworzenie Kolei Wielkopolskiej.
Cele działalności Oddziału SITK i sposoby ich realizacji
Praca na rzecz postępu i rozwoju transportu, a przede wszystkim:

 • rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych
  transportu i formułowanie opinii, postulatów i wniosków, wynikających z potrzeb harmonijnego
  rozwoju wszystkich dziedzin transportu,
 • szerzenie kultury technicznej w społeczeństwie.
 • wyrażanie opinii i wnoszenie postulatów do władz w sprawach dotyczących problematyki transportu.
 • propagowanie historii techniki transportowej.


Inna działalność ustalona przez Zarząd Krajowy.
SITK Oddział w Poznaniu realizuje swoje cele poprzez:

 • utrzymywanie różnych form kontaktów koleżeńskich i współpracy, członków, zapewniających
  integrację środowiska,·
 • organizowanie samopomocy koleżeńskiej oraz moralnego i materialnego wsparcia potrzebującym,
 • prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej,
 • propagowanie i wspieranie wynalazczości,
 • współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i zagranicą,
 • współdziałanie z samorządem terytorialnym, zawodowym i gospodarczym,·
 • prowadzenie działalności szkoleniowej oraz współpracę przy opracowywaniu i opiniowaniu
  programów i metod nauczania z administracją rządową i samorządową, samorządem zawodowym
  oraz władzami uczelni technicznych i średnich szkół technicznych.